Dr. Aşkın KARACA, Dr. H. Serdar YAZICI, Dr. Osman DOĞRU, Dr. M. AHAKKUŞ

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, ELAZIĞ

Özet

Yara iyileşmesi sistemik ve lokal faktörlerin etkisi altındadır. Bistüri ile yapılan insizyonlar, minimal do-.ku harabiyeti ile temiz bir yara oluştururken, elektrokoter dokularda çeşitli derecelerde yanık meydana getirir. Ancak elektrokoterin kanama kontrolünü kolaylaştırdığı ve insizyon süresini kısalttığı bildirilmektedir.

Kliniğimizde 1989-1994 yılları arasında tiroidektomi yapılan 226 hasta, flep hazırlanırken kullanılan teknik yönüyle incelendi. Flepleri keskin diseksiyon veya elektro-koterle hazırlanan hastalar yara komplikasyonları bakımından karşılaştırıldı. Elektrokoter kullanılan 125 hastanın 14'ünde (%11.2), keskin diseksiyon uygulanan 101 hastanın 13'ünde (%12.8) yara komplikasyonu tesbit edildi. Her iki diseksiyon grubunda postoperatif yara komplikasyonları bakımından anlamlı bir fark belirtene-medi(p>0.05).

Sonuç olarak tiroidektomi Heplerinin hazırlanması esnasında diatermi kullanılması yara komplikasyonları oranını artırmamaktadır diyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, Yara Komplikasyonları, Elektrokoter ve Keskin Diseksiyon