Dr. Atila KORKMAZ, Dr. Okan HAMAMCI, Dr. Muhittin ALKIŞ

S.B. Ankara Numune Hastanesi, 6. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

Ankara Numune Hastanesi 6. Genel Cerrahi Kiiniği'nde 1994-1995 yıllarında 29 seçilmiş olguda gazsız iaparoskopik cerrahi planlanmış ve 21 olguda (%72.42) girişim başarı ile tamamlanmıştır. 4 olguda (%13.79) galzı laparoskop'ıye, 4 olguda (%13.79) İse açık cerrahiye geçilmiştir. 6 olguda (%75) yeterli görüş sağlanamaması nedeniyle girişim tamamlanamamış ve bu durum gazsız laparoskopideki başarısızlığın en büyük nedenini oluşturmuştur. 21 olgunun 16'sında kole-sistektomi, 5 olguda İse karaciğer hidatik kisti İçin kisto-tomi+drenaj+omentoplastl uygulanmıştır. Olguların operasyon süreleri kolesistektomliçin 74.33±38.63, hidatik kist için 87±11.51 dakika olarak gerçekleşmiştir. Operasyon sonrası hastanede yatış süresi kolesistektoml olgularında 3.79±6.87, hidatik kist olgularında ise 5.20±12.05 gündür. 1 olguda intraabdominal abse gelişmiş, 1 olgu ise siroz ve buna bağlı DIC nedeniyle kaybedilmiştir.

Çalışmada gazsız laparoskopik cerrahinin uygulanabilir ve güvenilir bir yöntem olduğu ve seçilmiş olgularda gazlı faparcskopiye bir alternatif olabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Pnömoperituan, Gazsız teknik