Süleyman Bozkurt, Harun Altuntaş, Mehmet Altan Kaya, Tuba Atak, Halil Coşkun

S.B. İstanbul Göztepe EAH, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Memenin multisentrik/multifokal tümörlerinin tespitinde tanı yöntemleri arasındaki duyarlılık farkını irdelemek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2006 – 2009 yılları arasında tedavi edilen 209 meme kanseri vakası multisentrisite ve multifokalite açısından retrospektif olarak değerlenmiştir. Bu hastaların yaşları, tümör odağı sayıları, odakların boyutları, odakların invaziv veya noninvaziv olma özellikleri belirlenmiştir. Patolojik inceleme sonuçları baz alınarak, tanı yöntemlerinin tümör odaklarını tespit etmedeki başarıları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tedavi edilen 209 vakadan 40 tanesinde birden fazla odak tespit edilmiş olup toplam 88 tümör odağı bulunmuştur. Olguların yaş ortalaması 54.1±14.87 yıl, yaş sınırları 33 ila 87 yıldır. Odak sayılarına göre en sık 2 odak (%85) görülmüştür. Odakların %81.8'inde tümör invaziv karakterdedir. Birden çok tümör odağının tespitinde en duyarlı yöntem manyetik rezonans görüntülemedir (%94.3). Ultrasonografi, mamografi ve fizik muayenenin duyarlılıkları sırasıyla %80.7, %78.4, %48.9 olarak bulunmuştur. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme, karsinom tipine bağlı kalmaksızın 5 mm'nin üzerindeki tüm malign odakları tespit etmede başarılı bulunmuştur.

Sonuç: Meme kanserinin etkin cerrahi tedavi öncesi multifokal/multisentrik tümör odaklarının tespitinde memenin manyetik rezonansı başarılı bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, manyetik rezonans görüntüleme, multifokalite, multisentrisite