H. Hakan Mersin1, Emin Yıldırım2, Fikret İrkin1, Uğur Berberoğlu1, Kaptan Gülben1

1Ankara Onkoloji Hastanesi, 2. Genel Cerrahi, Ankara, Türkiye
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Yozgat, Türkiye

Özet

Amaç: Periampuller veya pankreas kanserlerinin küratif tedavisi için uygulanan pankreatikoduodenektomi deneyimini, sayı ve yoğunluğunun az olduğu bir klinikte, araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 1999 ile Aralık 2002 arasında periampuller veya pankreas baş ve boyun kanseri tanısıyla pankreatikoduodenektomi (Grup 1) veya palyatif cerrahi tedavi uygulanan hastalar (Grup 2), geriye dönük olarak, mortalite, morbidite ve sağkalım analizleri ile değerlendirildi. Sağkalım analizleri için Kaplan- Meier yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Yirmi iki (%62.9) hastaya pankreatikoduodenektomi, 13 (%37.1) hastaya ise tanısal laparotomi ve palyatif cerrahi tedavi uygulandı. Grup 1'deki hastalarda cerrahi mortalite %13.6, morbidite %34.6 olarak saptanırken, Grup 2'de mortalite ve morbidite saptanmadı. pankreatikoduodenektomi grubunda %52.6 oranında hastalıkta yerel ya da uzak yineleme gözlenirken, palyasyon grubunda %100 oranında hastalıkta ilerleme gözlendi (p<0.0001). Medyan genel sağkalım süresi, Grup 1'de 41 (%95 GA: 28-56) ay, Grup 2'de 6 (%95 GA: 5-7) ay olarak bulundu (p<0.0001). İlk grupta 1-yıllık genel sağkalım %76 (±0.09), 2-yıllık genel sağkalım %61 (±0.1) ve 5-yıllık genel sağkalım %46 (±0.1) idi, ikinci grupta ise 6-aylık genel sağkalım %31 (±0.1) iken 10- aylık genel sağkalım yoktu (p<0.0001).

Sonuç: Pankreatikoduodenektomi, bu çalışmada olduğu gibi, az sayıda ve düşük yoğunlukla yapıldığı kliniklerde daha yüksek mortaliteye sahip olmasına rağmen, periampuller ve pankreas baş-boyun kanserlerinin etkili tedavisidir ve genel sağkalım üzerine olumlu etki yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Periampuller kanser, pankreas kanseri, pankreatikoduodenektomi, mortalite, sağkalım