Bertan Küçük, Oktay Yener, Alp Özçelik, Gürhan Güngör, Canan Erengül, Yahya Çelik, Mustafa Demir

Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Akut apandisit şüphesi nedeniyle acile başvuran hastalarda, spot idrarda HPLC yöntemiyle bakılan 5- Hidroksi İndol Asetik Asit seviyesinin anlamlılığını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2009 Mayıs-Temmuz arasında acil cerrahi servisine karın ağrısı nedeniyle başvuran, ortalama yaşları 32.52±12.9 olan 71 hasta prospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışma lokal etik komite tarafından onaylanmıştır. Sonuçlar NCSS 2007 ve PASS 2008 yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Klinik değerlendirme sonrası, 45 hastada apandisit, 26 hastada apandisit harici karın ağrısı tespit edilmiştir. Tüm başvuran hastalardan ilk başvuruda idrar örnekleri alınmıştır. Her 2 grup karşılaştırıldığında spot idrar 5-Hidroksi İndol Asetik Asit düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p>0.05). Spot idrar 5- Hidroksi İndol Asetik Asit düzeyleri %69.3 özgül, %40 duyarlı, pozitif kestirim oranı %69.23, negatif kestirim oranı %40 olarak ve tanı değeri %50.7 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Spot idrar 5-Hidroksi İndol Asetik Asit değeri erişkinlerde akut apandisit tanısında tek tip parametre olarak kullanıldığında limitli teşhis değeri olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, 5-Hidroksi İndol Asetik Asit