Kasım Çağlayan1, Atilla Çelik2

1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Tiroid cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonlar arasında, geçici veya kalıcı hipokalsemi ve rekürren sinirin yaralanmaları önemlidir. Bu komplikasyonlar hastanede yatış sürelerini uzatmakta ve hastanın konforunu etkilemektedir. Bu çalışmada amaç benign tiroid hastalığı nedeniyle cerrahi işlem uygulanmış hastalarda gelişen komplikasyonları ve bunları etkileyen risk faktörlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2004-Aralık 2008 tarihleri arasında benign tiroid hastalığı nedeniyle ameliyat edilen 242 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Ortaya çıkan komplikasyonlar üzerine yaş, cinsiyet, yapılan ameliyatın tipi, ultrasonografi bulguları, piyeste saptanan malignite varlığının ve ameliyat öncesi hormonal durumun etkisi incelendi.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 242 olgunun yaş ortalaması 38 (15-78), kadın/erkek oranı, 217/25 (%89.7 kadın) olarak bulunmuştur. Yapılan ameliyat türleri incelendiğinde, 106 (%43.8) hastaya bilateral total tiroidektomi, 57 (%23.6) hastaya bilateral subtotal tiroidektomi, 59 (%24.4) hastaya totale yakın tiroidektomi ve 20 (%8.2) hastaya tek taraflı lobektomi ameliyatı yapıldığı görülmektedir.

Toplam 242 hastadan 195'inde (%80.6) ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmemiştir. Yirmi beş hastada (%10.3) geçici hipokalsemi, 17 (%7.0) hastada rekürren sinirin geçici felci, 3 (%1.2) hastada kalıcı hipokalsemi, 2 (%0.9) hastada ise rekürren sinirin kalıcı felci gelişmiştir.

Sonuç: Benign tiroid hastalığı için uygulanan ameliyat tiplerinin arasında postoperatif komplikasyon gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak, bilateral subtotal tiroidektomi sonrası nüks oranlarının yüksek olması ve sonuçtaki patolojisinde malignite çıkan olgularda tamamlayıcı tiroidektomi gerekebilir. Bu nedenle, benign tiroid hastalıklarında ameliyat yöntemi olarak bilateral total tiroidektomi veya totale yakın tiroidektomi'nin daha uygun olacağını düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Benign tiroid hastalığı, tiroidektomi komplikasyonları, tiroidektomi