Zafer Teke, Metin Ercan, Murat Ulaş, Tahsin Dalgıç, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Ankara

Özet

Amaç: Bu çalışmada safra kesesi taşı tanısıyla kliniğimizde laparoskopik kolesistektomi yapılan karaciğer sirozlu hastaların cerrahi tedavi sonuçlarını değerlendirme amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: 2003 ile 2009 yılları arasında, safra kesesi taşı tanısıyla kliniğimizde 18 karaciğer sirozlu hastaya laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Hastalar yaş, cinsiyet, siroz etiyolojisi, Child-Pugh skoru, MELD skoru, ASA skoru, sistemik hastalıklar, biliyer patoloji, preoperatif laboratuvar parametreleri, ameliyat süresi, açık cerrahiye geçiş, dren kullanımı, postoperatif komplikasyonlar, reoperasyon ve hastanede kalış süresine göre incelendi.

Bulgular: Hastaların 13'ü kadın (%72.2) ve 5'i erkek (%27.8) idi. Hastaların medyan yaşı 61 (34-80) idi. Siroz etiyolojisi 5 hastada viral hepatit, 1 hastada alkolik, 1 hastada kriptojenik, 1 hastada kardiyojenik idi ve kalan 10 hastada karaciğer sirozu ameliyat bulgularına göre tespit edilebildi. Child-Pugh sınıflamasına göre 17 hasta A evresinde ve 1 hasta B evresinde idi. Hastaların medyan MELD skoru 8 (6-16) ve ASA skoru 2 (1-3) idi. Hastaların medyan ameliyat süresi 44 dakika (15-100 dakika) idi. Bir hastada (%5.6) açık cerrahiye geçme kararı verildi. 11 hastada (%61) dren kullanıldı. Postoperatif dönemde 2 hastada kanama komplikasyonu gelişti (%11). Bir hasta (%5.6), kanama nedeniyle reoperasyona alındı. Hastaların medyan hastanede kalış süresi 2 gün (1-7 gün) idi. Hastaların postoperatif dönemde medyan takip süresi 52 ay (6-87 ay) idi.

Sonuç: Bu çalışma, kompanze karaciğer sirozlu hastalarda laparoskopik kolesistektominin kabul edilebilir morbidite oranlarıyla yapılabileceğini göstermektedir. Ancak, bu ameliyatların hepato-biliyer cerrahide deneyimli bir merkezde yapılması en iyi cerrahi sonuçların alınması açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, Karaciğer sirozu, Safra taşları