Orhan Alimoğlu, Müjgan Çalışkan, İbrahim Atak, Kemal Tekeşin

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı ülkemizin genel cerrahi alanında ilk tecrübesi olan robot yardımlı laparoskopik (ROYAL) kolesistektomi sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Olgu Sunumu: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde semptomatik safra kesesi taşı nedeniyle 5 hastaya ROYAL kolesistektomi yapıldı. Hastaların cinsiyeti, yaşı, robotun kurulma süresi, total işlem süresi, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar değerlendirildi. Hastaların tümü kadındı ve yaş ortalaması 47 idi. Hastaların silinmesi, örtülmesi, pozisyon verilmesi ve robotik kolların steril örtülerle giydirilmesi ortalama 63 dakika sürdü. Total işlem süresi ortalama 138 dakika idi. Tüm girişimler robotik olarak sonlandırıldı. Hiçbir olguda intraoperatif veya postoperatif komplikasyon gelişmedi. Hastanede kalış süresi ortalama 1.6 gün idi.

Sonuç: Semptomatik safra kesesi taşlarının cerrahi tedavisinde ROYAL kolesistektomi güvenle uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Robotik cerrahi, “da Vinci” robotu, laparoskopik kolesistektomi, robot yardımlı kolesistektomi