Selim Sözen1, Ali Alıcı2, Mustafa Tükenmez1, Ömer Topuz1, Kerim Güzel3, Seyfi Emir4, Hasan Dirik1, Ömer Tuna1

1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Kayseri, Türkiye
2Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Şanlıurfa, Türkiye
3Çarşamba Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Samsun, Türkiye
4Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Elazığ, Türkiye

Özet

Amaç: Claudius Amyand fıtık kesesi içinde akut apandisit olması durumunu tanımladığı günden beri, bu durum Amyand fıtığı olarak bilinir. Ayrıca bu, literatürde bildirilen ilk apendektomidir. Bu durumun görülme oranı tüm akut apandisit olguları içinde %0,13'tür. Burada, Amyand fıtığı tanısı konulan hastalarımız geriye dönük olarak incelendi.

Gereç ve Yöntem: 2005-2008 yılları içerisinde Amyand fıtığı tanısı alan hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları incelendi.

Bulgular: Bu süre içerisinde 2.250 fıtık ameliyatı yapılmıştır. Yirmi bir hastada Amyand fıtığı tanısı konulmuştur. Hastaların yaşları 18 ile 78 yıl arasında değişiyordu (ortanca yaş, 55 yıl). Hastaların en sık başvuru yakınmaları sağ kasıkta şişlik ve ağrı, en sık muayene bulgusu ise sağ inguinal bölgede şişlik ve sağ alt kadranda hassasiyetti. Hastalardan 4'ünde lökositoz ve nötrofili saptandı. Sekiz hastada apendektomi ve anatomik fıtık onarımı yapıldı. Dokuz hastaya da apendektomi ve mesh ile fıtık onarımı yapıldı.

Sonuç: Ameliyat esnasında Amyand fıtığı saptandığında, fıtık kesisi üzerinden apendektomi tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Amyand fıtığı, inguinal fıtık, akut apandisit