Onur Yaprak, Necdet Güler, Murat Dayangaç, B. Tolga Demirbaş, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat

Florence Nightingale Hastanesi, Hepatobiliyer Cerrahi ve Organ Nakil Merkezi, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmada, merkezimizde gerçekleştirilmiş olan canlı vericiden sağ lob karaciğer transplantasyonlarında perioperatif mortaliteye etki eden risk faktörleri incelenmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde gerçekleştirilen 200 adet canlı vericili sağ lob karaciğer nakli olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Perioperatif mortaliteye etki eden olası faktörler açısından yaş, cinsiyet, Meld skoru, BMI, UNOS skoru, preoperatif döneme ait total bilirubin, kreatinin, asit, asit enfeksiyonu, ensefalopati, özofagus varisi kanaması öyküsü, parsiyel portal ven trombozu, hepatosellüler karsinom tanısı, operatif faktörler olarak ise greft ağırlığının vücut ağırlığına oranı ve MHV alımı incelendi.

Bulgular: İstatistik analiz sonrasında UNOS skorunun düşük olması, MELD skorunun yüksekliği, asit enfeksiyonu geçirmiş olmak mortalite ile istatistik olarak anlamlı düzeyde bağlantılı idi.

Sonuç: Yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan veya siroz komplikasyonları gelişmiş hastalara yapılan karaciğer nakli sonrası perioperatif mortalite riskinin, optimum şartlarda opere edilen hastalara oranla daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Perioperatif mortalite, karaciğer nakli, risk faktörleri, canlı verici