Onur Yaprak, Murat Dayangaç, B. Tolga Demirbaş, Necdet Güler, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat

Florence Nightingale Hastanesi, Hepatobiliyer Cerrahi ve Organ Nakil Merkezi, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Son dönem karaciğer yetersizliği tedavisinde canlı vericili karaciğer nakli, özellikle kadavradan organ bulmakta sıkıntı yaşayan ülkelerde yaygın olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu makalenin amacı merkezimizde yapılan canlı vericili sağ lob karaciğer nakillerinin sonuçlarını paylaşmaktır.

Yöntem: Merkezimizde gerçekleştirilen 200 canlı vericili sağ lob karaciğer nakli olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, primer hastalık, Child ve MELD skoru, BMI, operasyon süreleri, kan transfüzyon ihtiyaçları, hastanede kalış süreleri, postoperatif komplikasyonlar ve sağkalım süreleri incelendi.

Bulgular: Hastaların 152'si erkek, 48'i kadın, ortalama yaş 50.7 (16-72), ve ortalama MELD skoru 17.2 (4-47) idi. Hastaların ortalama izlem süresi 27.3 (4-70) aydı. Hastalar ortalama 19.2 günde (10-98) taburcu edildiler. İzlem süresi boyunca 51 (%25.5) hasta değişik nedenlerle kaybedildi. Hastalardan 149'u (%74.5) sağ kaldı. Hastalardan 25'inde (%12.5) yeniden operasyon yapılması gerekti. Biliyer problemler en sık görülen komplikasyonlar oldu. Hiçbir donörde mortalite veya hayatı tehdit edici komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Ülkemizde uygulanan canlı vericiden sağ lob karaciğer nakli, kadavradan organ temini şansı olmayan hastalar için organ verici açısından güvenli, organ alıcısı açısından ise gelişmiş merkezlerdeki başarı oranlarına sahip etkin bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Canlı verici, karaciğer nakli, sağ hepatik lobektomi