Halil Özgüç, Erhan Gökçe, Yüksel Altınel, Türkay Kırdak

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Bursa, Türkiye

Özet

Amaç: Perkütan endoskopik gastrostomi uzun süreli oral alamayan hastalarda beslenme için en sık tercih edilen yöntemdir. Bu çalışmada bir genel cerrahi kliniğinin 7 yıllık deneyimi aktarılmıştır.

Hasta ve Yöntem: Perkütan endoskopik gastrostomi açılan 130 hastada endikasyon, komplikasyon ve uzun dönem sonuçları incelenmiştir. Perkütan endoskopik gastrostomi standart pull metodu kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Başarılı olan perkütan endoskopik gastrostomi olgularımızda endikasyon, 82 (%63) hastada kronik nörolojik hastalık, 22 (%17) hastada malignite, 26 (%20) hastada değişik nedenlerle uzamış ventilasyon olmuştur. Olguların 93'ü erkek 37'si ise kadındır. Yaş ortalaması 50.7 (14-90) idi. Olguların 95'i (%73) gerek hastane içinde gerekse hastane sonrası ölmüştür. İşlem sonrası nütrisyonun kesilme süresi ortalama 98.4 (1-518) gündür. Takipte 21 (16%) hasta ile bağlantı kurulamamıştır. İşleme ilişkin mortalite gözlenmemiştir. Hastaların erken dönemde 12'sinde ve geç dönemde 9'unda kateter yerinden minimal sızıntı, 8 hastada kateterin çıkması, 2 hastada tıkanma, 2 hastada minimal enfeksiyon görülmüştür. Hastaların 3'üne yeniden perkütan endoskopik gastrostomi uygulanmıştır.

Sonuç: Perkütan endoskopik gastrostomi kolay ve güvenilir bir işlemdir. En önemli komplikasyonlar tüpün giriş yerinin bakımına yönelik olanlardır. Uzun süreli komplikasyon oranlarının azaltılması için hasta yakınlarının daha iyi eğitilmesi ve hastane dışı bakım ekiplerinin organize edilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Perkütan endoskopik gastrostomi, komplikasyon, beslenme, gastrostomi