Mustafa Şahin, 1 Adil Kartal, 1 Ahmet Tekin, 2 Ceyhun Pekin3

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak. Genel Cerrahi AD 1Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi, KONYA
2Özel Konya Hospital Genel Cerrahi Uzmanı, KONYA

Özet

Amaç: Radyofrekans enerjisini karaciğerde kitle olan 6 hastada, parankim kesilirken kanamayı azaltmak veya kanamasız rezeksiyon yapmak için kullandık.

Durum Değerlendirmesi: Karaciğer cerrahisinde parankim kesilirken kanamayı azaltmak üzere birçok yöntem uygulanmaktadır. Son yıllarda RF'in karaciğer cerrahisinde kanamayı azaltmak için kullanıma girdiği görülmektedir.

Yöntem: Olguların dördü karaciğer tümörü (3'ü hemanjiom, biri hepatocellüler Ca), 2'si karaciğer kist hidatiğiydi. İşlemde soğutmasız Radyofrekans enerji cihazı (RITA®) kullanıldı. Olgularda radyofrekans yardımlı hepatektomi, enükleasyon, kistektomi ve perikistektomi gibi işlemler uygulandı. Transeksiyonda RF' den başka iki olguda büyük damarlar için sütür kullanıldı. Hiçbir vakada pringle manerası kullanılmadı.

Bulgular: Bir olgu dışında kan transfüzyonu gerekmedi. Postoperatif Hb değerleri ortalama 1-1.5 gr. Hematokrit de % 5-7 gibi bir azalma gösterdi. Postoperatif karaciğer enzim artışları iki olgu dışında birinci haftanın sonunda düzeldi.

Sonuç: Radyofrekans enerji uygulaması, karaciğerin kansız transeksiyonunda alternatif yöntem olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans enerji, karaciğer tümör ve kist hidatiği, hepatektomi, Perikistektomi