Murat Ulaş, Sinan Yol, E. Birol Bostancı, Yusuf Özoğul, Taner Oruğ, Metin Şavkılıoğlu, Musa Akoğlu

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Karaciğer hemanjiomu nedeniyle enükleasyon uygulanan olguların sonuçlarını irdelemek.

Yöntem: Ocak 2000 - Ocak 2004 tarihleri arasında kliniğimizde dev karaciğer hemanjiomu tanısıyla ameliyat edilen 14 olgu yaş, cins, biyokimyasal değerler, uygulanan görüntüleme yöntemleri, lezyonun büyüklüğü ve yerleşimi, ameliyatın süresi, kan kaybı, mortalite ve morbidite, hastanede kalış süresi ve uzun dönem sonuçları yönünden incelendi.

Bulgular: 11'i kadın, 3'ü erkek olan hastalarımızın yaş ortancası 42 (30-60) idi. Lezyonlar 10 hastada sağ lobda, 2 hastada sol lobda ve 2 hastada her iki lobda yerleşmişti. Ortanca ameliyat süresi 200 (150-280) dakika, ortanca kan kaybı 600 (400- 8500) cc ve posto-peratif hastanede kalma süresi 7 gün idi. Hiçbir hastamızda mortalite görülmedi.

Sonuç: Dev karaciğer hemanjiomlarında ameli-yat endikasyonu dikkatli değerlendirilmeli ve ameliyat endikas-yonu olan olgularda enükleasyon yeterli bir tedavi metodu olmakla birlikte enükleasyon işleminin kolay olmadığı ve kimi olgularda fazla miktarda kan ürünü desteğinin gerekebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemanjiom, karaciğer, enükleasyon