Adnan Özpek, Mustafa Hasbahçeci, İsmail Kabak, Metin Yücel, Müjgan Çalışkan, Orhan Alimoğlu

SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Künt travma ve delici-kesici alet yaralanmasına bağlı abdominal yaralanmaların büyük kısmı nonoperatif takip edilirken, abdominal ateşli silah yaralanmalı (ASY) hastaların çoğunluğu acilen ameliyata alınmaktadır. Son yıllarda uygun ASY hastalarda da nonoperatif takip yöntemi başarıyla uygulanmaktadır. Bu araştırmada kendi hastalarımıza uyguladığımız tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını analiz etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Aralık 2008–Temmuz 2011 arasında kliniğimize yatırarak tedavi ettiğimiz 19 abdominal ASY hasta prospektif veri tabanında incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, ateşli silahın türü, yaralanma yerleri, eşlik eden yaralanmalar, laparotomi endikasyonu ve zamanı, laparotomi bulguları ve yapılan ameliyat, Penetran Abdominal Travma İndeksi değerleri, hastanede yatış süresi, mortalite ve morbidite yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 15'i (%79) erkek, 4'ü (%21) kadın olup yaş ortalaması 31.3 idi. Hastaların 3'ü (%15.8)hemodinamik instabilite nedeniyle hemen, 7'si (%36.8) peritonit bulguları gelişmesi üzerine 2–24. saat arasında ameliyata alındı ve bunların birine negatif, birine nonterapotik laparotomi uygulandı. Dokuz (%47.4) hasta ise nonoperatif takip edilip herhangi bir komplikasyon gelişmeden taburcu edildi. Torakal ve abdominal yaralanma nedeniyle hemen ameliyata alınan 1 (%5.3) hasta hemorajik şok nedeniyle peroperatif kaybedildi.

Sonuç: Hemodinamisi stabil ve peritonit bulguları bulunmayan abdominal ASY hastalar nonoperatif olarak takip ve tedavi edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, abdominal, yaralanma, nonoperatif