Hakan Buluş, Altan Aydın, Alper Yavuz, Ali Coşkun

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Eldeki interdigital pilonidal sinüs erkek berberlerdeki bir mesleki hastalıktır. Müşterilerin saçları interdigital deriye penetre olur, bir sinüse ve sonra kiste sebep olur. Cerrahi eksizyon ve sekonder iyileşme nüksün önlenmesi icin tercih edilen tedavi metodudur. Bir erkek berberindeki nadir görülen bir olgu olan interdigital pilonidal sinüs sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Parmak arası, pilonidal sinüs, berber

Giriş

Pilonidal sinüs en sık sakrokoksigeal bölgede görülmekle birlikte, vücutta kılların mevcut olduğu herhangi bir bölgede de ortaya çıkabilmektedir. İnterdigital pilonidal sinüs ise, lokalizasyon bölgesinde kıl foliküllerinin bulunmamasına rağmen pilonidal sinüsün görüldüğü tek bölgedir. Berberlerdeki interdigital pilonidal sinüs olgusu ilk olarak 1942 yılında Templeton tarafından tarif edilmiştir [1]. İnterdigital sinüs vücut kıllarının cilt içine doğru penetre olmasından kaynaklanan bir meslek hastalığıdır [2]. Vücut kıllarının cilt içine doğru penetrasyonu inflamasyona, apse, kist ya da fistüle neden olmaktadır. Biz de bu olgu sunumunda nadir görülen bir hastalık olan interdigital pilonidal sinüsü bulunan, berberlik yapan bir erkek hastayı sunduk.

Olgu Sunumu

Hastanemizin genel cerrahi polikliniğine 34 yaşında, sol el 3. ve 4. parmakları arasında ara sıra ortaya çıkan şişlik, kızarıklık, akıntı ve ağrı şikayetleri mevcut olan bir erkek hasta başvurmuştur. Parmakları arasında daha önceden de aynı durumun 4 kez oluştuğu ve antibiyotik tedavisinden sonra şikayetlerinin geçtiğini belirtmiştir. Hikayesinde 14 yıldır erkek berberi olarak çalıştığını ve başka bir hastalığının olmadığını ifade etti. Elindeki kısmi fonksiyon kaybının sonucu olarak, mesleğini icra ederken zaman zaman zorluklar yaşadığını belirtti.

Fizik muayenesinde 3. ve 4. parmakları arasında şişlik ve hiperemi mevcuttu. Ayrıca parmak fonksiyonlarında kısmi fonksiyon kaybı vardı (Resim 1). Laboratuar değerleri olarak beyaz küre sayısında hafif artış olmakla beraber başka bir patolojik bulgu yoktu.

İnterdigital pilonidal sinüs tanısı ile hastaya lokal anestezi eşliğinde eliptik eksizyon uygulandı (Resim 2). Eksizyon yerinde inflamasyon, ödem ve yer yer hipereminin mevcut olmasından dolayı, oluşan defektin primer olarak kapatılmasından vazgeçildi. Dolayısı ile eksizyon sonrası oluşan defektin flep ile veya primer kapama gibi teknikler ile kapatılması yerine sekonder iyileşme ile kapanması tercih edilmiştir.

Eksize edilen doku histopatolojik olarak incelenmiş, skuamöz epitelyum ve akut-kronik inflamasyon hücreleri izlenmiştir. Günlük yara bakımı ile takip edilen hastanın 2 hafta sonra yarasının sekonder olarak iyileştiği görülmüştür.

Tartışma

Pilonidal sinüs ilk olarak 50 yıl önce Hodges tarafından tarif edilmiştir ve anlam olarak kılların iç içe geçtiği yuva anlamına gelir. Pilonidal sinüs en sık sakrokoksigeal alanda görülmekle birlikte umblikus, saçlı deri, anal kanal, kulak gibi vücudun bir çok bölgesinde görülebilmektedir [3,5]. Bununla birlikte kıl foliküllerinin bulunmadığı interdigital bölgede de nadir olarak görülebilmektedir ve pilonidal sinüs ilk olarak Allington ve Templeton tarafından 1942 yılında tanımlanmıştır [1,6].

İnterdigital pilonidal sinüs çok nadir olarak görülür ve genellikle berberlerde yabancı kılların cilde penetrasyonu ile gelişmektedir. Buna rağmen literatürde koyun, köpek, inek gibi hayvan yetiştirenlerde de gelişen olgular bildirilmiştir. İnterdigital bölge cildinde saç folliküllerinin bulunmaması, bu bölgedeki pilonidal sinüsün kazanılmış bir hastalık olduğunu destekleyen önemli bir parametredir. İnterdigital pilonidal sinüs günümüzde berberler arasında görülen bir meslek hastalığı olarak kabul görmektedir [1,7]. Ayrıca literatürde interdigital pilonidal sinüs erkek berberlerde kadın berberlerden daha sık olarak görülmektedir ve kadınların cilt bakım kremlerini daha sık kullanması ve temizliğine daha çok dikkat etmesi kılların birikerek cildi penetre etmesine imkan vermemektedir.

İnterdigital pilonidal sinüs klinik olarak rekürren, pürülan akıntı, hiperemi, hassasiyet ile tanınabilir. Ayrıca hastanın hikayesi irdelendiğinde mesleğinin berber olması ve dokunun histopatolojik değerlendirmesinde akut ve kronik inflamatuar hücrelerin görülmesi, kıl foliküllerinin olmaması tanıda yardımcı olabilir. İnterdigital pilonidal sinüsün tanısını koyarken mantar, erozyon, travma, pyoderma gibi hastalıkları ayırıcı tanıda düşünmek gerekir [2].

İnterdigital pilonidal sinüsün cerrahi tedavisi eksizyon ve primer kapamadan, eksizyon sonrası flep ile kapamaya kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir [8,9]. Bizim olgumuzda ise interdigital bölgede rekürren apse atakları geçiren hastada, lezyonun eksize edildiği bölgede mevcut olan inflamasyon bulguları nedeniyle eksizyon sonrasında oluşan defektin sekonder iyileşme ile kapanması tercih edilmiştir. Böylece başarılı bir Şekilde tedavi edilen hastanın takiplerinde nüks tespit edilmemiştir. Aydın ve arkadaşlarının [7] bildirdiği olguda bizimkine benzer olarak interdigital pilonidal sinüs eksize edilmiş ve defek perforator flap ile kapatılarak tedavi edilmiştir.

Sonuç

İnterdigital pilonidal sinüs çok nadir görülen bir meslek hastalığıdır. Bu hastalıktan korunmak için deri ile temas halinde olan kılların bölgeden uzaklaştırılmasının yanında, kılların deri ile temasını engelleyen koruyucu kremler ve eldivenler de kullanılabilir.

Kaynaklar

  1. Templeton HJ. Foreign body granuloma or interdigital cysts with hair formation. Arch Dermatol Suyph 1942; 46: 157-158.
  2. O'Neill AC, Purcell EM, Regan PJ. Purcell Interdigital pilonidal sinus of the foot, Padraic J. Regan. The Foot 2009; 19: 227-228.
  3. Wilson E, Failes DG, Killingback M. Pilonidal sinus of the anal canal: report of a case. Dis Colon Rectum 1971; 14: 468-470.
  4. Allegaert WJ. Pilonidal sinus of the umbilicus. Br J Clin Pract 1967; 21: 201.
  5. Moyer DG. Pilonidal cyst of the scalp. Arch Dermatol 1972; 105: 578-579. doi.org/10.1001/archderm.105.4.578
  6. Allington H. A case for diagnosis (foreign body reaction?). AMA Arch Derm Syphilol 1942; 45: 614-665.
  7. Aydin HU, Mengi AS. Recurrent interdigital pilonidal sinus treated with dorsal metacarpal artery perforator flap. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010; 63: 832-834.
  8. Battiston B, Artiaco S, Antonini A, et al. Dorsal metacarpal artery perforator-based propeller flap for complex defect of the dorsal aspect in the index finger. J Hand Surg Eur 2009; 34: 807-809.
  9. Gregory H, Heitmann C, Germann G. The evolution and refinements of the distally based dorsal metacarpal artery (DMCA) flaps. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2007; 60: 731-739.