Kamil İmamoğlu

Türk Cerrahi Derneği Onur-Etik Kurul Başkanı

Türk Cerrahi Derneği kurulduğu günden beri her gün cerrahiye yenilikler getirmektedir. İki yılda bir yapılan kongrenin her seferinde katılım ve kalite yükselmektedir. Antalya'da yapılan 2006 kongresi dünyadaki yapılan kongrelerin en kalitelileri arasında sayılabilir. Dernek ayrıca Türkiye genelinde ihtisas sonrası yeterlilik sınavları düzenleyerek genel cerrahi uzmanlık eğitimini standart seviyenin üstüne çıkarmaya çalışmaktadır. Bu sınavlar ileriki yıllarda bugün asistanlık süresinin bitiminde klinikte yapılan uzmanlık sınavlarının yerini alırsa ülkemizde cerrahinin kalitesi hem yükselecek hem de standardize olacaktır.

Derneğin denetim kurulundaki üyelerimiz asistanlık eğitimini de standardize etmeye çalışıyorlar, umarım yakın gelecekte asistanlık yıllarında da yılda bir kere Türkiye genelinde sınav yapabileceklerdir. Bütün bu çalışmaları T.T.B. ve bilhassa Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmesi, tüzüklere ve yönetmeliklere alınması cerrahiyi daha da geliştirecektir.

TCK'deki son değişiklikler ve dünyada gittikçe artan tıbbi uygulamaları, avukatları, hasta ve hasta yakınlarına gelir kaynağı haline getiren “mal practise” hatalı uygulama davaları en çok cerrahiyi tehdit ettiği için, Ulusal Cerrahi Derneği yeni tüzüğünde 9 kişilik bir Etik-Onur Kurulu oluşturarak önleyici tedbirler almak istemiştir.

“Hatalı uygulama” davaları Avrupa'da ve bilhassa Amerika'da çok yaygındır. Amerika'da ilk 10 tıp fakültesi içinde yer alan Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği aleyhine 1999-2002 yılları arasında 308 dava açılmış ve bunlar için 38.718.254-$ ödeme yapılmıştır. Bu davalar daha çok cerrahlar aleyhine açılmakta olduğu için “hatalı uygulama”ya karşı sigorta bedeli cerrahlar için yılda 50.000-$ üzerindedir. Türk cerrahları ve cerrahi kliniklerinin böyle felaketlerle karşılaşmamak için hasta haklarına, deontolojiye tam uyarak tıbbi etikten ayrılmamaları gerekmektedir. Ulusal Cerrahi Derneği ve Etik-Onur Kurulu dernek üyelerine bu alanda yardımcı olmak için çalışacaktır.

Kurul, cerrahi alanına giren konular ve uygulamalar hakkında etik değerlendirme yaparak, dernek üyelerine mesleki uygulamalarında karşılaşacakları sorunlar hakkında haksız itham ve yaptırımları araştırıp ilgililer nezdinde girişinde bulunması için Ulusal Cerrahi Derneği'ne rapor verecektir. Mesleki uygulamalarda hasta, hasta yakınlarıyla ilişkilerde, hasta haklarında uyulması gereken etik düzenlemeler konusunda çalışmalar yapacaktır.

Tıp etiği ve tıp hukuku konularında cerrahi uygulamalar açısından dernek üyelerini bilgilendirecek, etik dışı davranışları nedeniyle haklarında suçlamalar bulunulan dernek üyeleri için gerekli incelemelerde bulunarak, bunları karara bağlamak ve ceza gerekiyorsa sırasıyla uyarı, kınama, para cezası ve dernek üyeliğinden geçici veya kesin ihraç gibi cezaları yönetim kuruluna önermek Etik-Onur Kurulu'nun görevleri arasında olacaktır.

Ayrıca, Ulusal Cerrahi Derneği üyelerinin bütün tıbbi yayınlarında yayın etiğine uyup uymadıklarını denetleme, bu husustaki şikayetleri inceleyerek değerlendirme ve gerekiyorsa ceza verilmesi için Ulusal Cerrahi Derneği yönetim kuruluna rapor vermekte Etik-Onur Kurulu'nun görevi olacaktır. Yaşamlarında ve mesleki uygulamalarında topluma örnek davranışlar sergileyen dernek üyelerinin onurlandırılmaları için de dernek yönetim kuruluna öneride bulunacaktır. Ulusal Cerrahi Derneği Etik-Onur Kurulu olarak çalışmalarına başlarken bütün dernek üyelerine etik değerlere uygun çalışmalarında başarılar dileriz.