SERDAR KAÇAR, ALP GÜRKAN, CAN VARILSÜHA, MURAT DOĞAN, MEHMET KAHYA, CEZMİ KARACA

SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 3. Cerrahi Servisi, İZMİR

Özet

Amaç: Rektum kanserlerinde uygulanan aşağı anterior (AAR) ve abdomino-perineal rezeksiyonların (APR) hastalıksız ve toplam sağkalım süreleri üzerine etkilerini inceledik.

Durum Değerlendirmesi: Rektum kanseri kolorektal tümörler arasında en sık görülen tümör olmakla birlikte uygun tedavi sonrası bile farklı nüks ve mortalite oranları bildirilmektedir. Bunun yanı sıra daha radikal girişimlerin yarattığı kolostomi ve buna bağlı problemler de yaşam konforunu etkilemektedir.

Yöntem: 1992-1999 yılları arasında servisimizde 62 alt ve orta bölüm rektum kanserli hastanın 27'si AAR, 35'i APR ile tedavi edilmiştir. Bu hastalar retrospektif olarak incelenmiş, yapılan ameliyatların hastalıksız ve toplam sağkalım üzerine etkileri araştırılmıştır.

Çıkarımlar: Her iki ameliyatın yapıldığı gruplarda cins, yaş ve evreleri eşitti. Ancak kötü diferansiye tümörler APR yapılanlarda daha fazla idi. AAR yapılan hastalarda lokal nüks %14.8, APR yapılanlarda %40 olarak saptanırken aradaki fark ki kare testine göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). APR yapılan hastalarda hastalıksız ve toplam sağkalım, sırasıyla 30, ive 34.9, AAR'da ise 33.5 ve 35.9 ay olarak hesaplandı. Kaplan-Meier yöntemine göre ise 5 yıllık hastalıksız ve toplam sağkalım APR'de sırasıyla %44 ve %53, AAR'de %51 ve %50 olarak saptandı. Her iki ameliyat yönteminde hastalıksız ve toplam sağkalım log-rank testine göre istatistiksel olarak anlamsız bulundu.

Sonuçlar: Uygun olgularda sfinkter fonksiyonunu koruyan aşağı anterior rezeksiyonun lokal nüks ve sağkalım açısından abdominoperineal rezeksiyonla karşılaştırabilir olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: REKTUM KANSERİ, LOKAL NÜKS, SAĞKALIM, CERRAHİ TEDAVİ, AŞAĞI ANTERİOR REZEKSİYON, ABDOMİNO-PERİNEAL REZEKSİYON