Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ŞÜKRÜ ÖZER, ŞAKİR TEKİN, MUSTAFA ŞAHİN, MUSTAFA ATABEK

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, KAYSERİ

Özet

Amaç: Ventral hernilerin tamirinde, tarafımızdan tarif edilen tek kat rektus ön fasyası flebi yönteminin sunulması.

Durum Değerlendirmesi: Ventral hernilerin tedavisinde primer tamir ve mesh hernioplasti gibi yöntemler kullanılmaktadır, Primer yaklaştırmanın gerginliğe neden olması ve sıklıkla nüksetmesi, mesh materyaline karsı reaksiyon gelişmesi nedeniyle bu alanda arayışlar devam etmektedir.

Yöntem: Bu yöntem Nisan 1997-Ekim 1998 tarihleri arasında kliniğimize yatan 5 insizyonel herni ve bir diastazis rekti vakasında uygulanmıştır, Yeterli cilt-ciltaltı disseksiyonu yapılır, Defekti gerginlik olmaksızın kapatacak şekilde sağ ve sol rektusların ön kılıfları lateralden vertikal kesiler yapılarak hazırlanır. Defektin 1/2 üst kısmı bir taraf fasyası ile, 1/2 alt kısmı ise diğer taraf fasyası ile kapatılmaktadır. Diseke edilen faysa fleplerinin serbest kenarları karşı taraf fasyanın medial kenarına dikilir. Her iki flep orta hatta transvers olarak birbirlerine dikilir ve operasyon tamamlanır.

Çıkarımlar: Hastaların 4'ü kadın, 2'si erkektir. Yaş ortalamaları 43 (28-65) olarak bulundu. Vakalar ortalama 12 ay C16-4 ay) izlendi. Herhangi bir komplikasyon ve nüks ile karşılaşılmadı.

Sonuç: Ventral hernilerin tamirinde tek kat rektus ön fasiası flebi yönteminin gerginlik oluşturmaksızın güvenle kullanılabileceği ve diğer yöntemlere alternatif olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: VENTRAL HERNİ, DİASTASİS REKTİ, OVERLAPPİNG, HERNİ TAMİRİ