ALİ COŞKUN, ALİ UZUNKÖY, ÖMER FARUK AKINCI, MUSTAFA ULUKANLIGİL

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, ABD, ŞANLIURFA

Özet

Amaç: Bu deneysel çalışma, lokal ve sistemik etkili antimikrobiyal ilaçlarla, barsak lavaj yönteminin kolona ait lümen içi ve mukozal mikroflora üzerine olan etkilerini araştırmak amacıyla planlandı.

Durum Değerlendirmesi: Kolorektal cerrahi sonrası gelişen septik komplikasyonlar günümüzde de önemli bir problemdir. Sorunun giderilmesinde kolon temizlik yöntemlerine ilave olarak, çeşitli antimikrobiyal ajanlar ya da bunların kombinasyonları denenmektedir.

Yöntem: Çalışmaya alınan 60 rat altı gruba ayrıldı. Kontrol grubuna herhangi bir işlem yapılmayıp,normal beslenmelerine devam edildi. Lavaj grubundaki her rata 65 ml/kg polietilen glikol verildi. Diğer gruplara, sırasıyla, lavaja ilave olarak oral "imipenem-silastatin", parenteral (PE) sefuroksim, PE sefuroksim + metranidazol, PE "imipenem-silastatin" verildi, işlem sonrası rotların kolonlarına ait floratayini için, lümen içi ve mukozal kültür örnekleri alındı.

Çıkarımlar: Lümen içi ve mukozal flora sonuçlarının gruplar arası ikili karşılaştırmasında lavaj ve kontrol grubu ile tedavi grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Hem lümen içi hem de mukozal flora üzerine en etkin sonuçlar, sefuroksim + metranidazol ile PE "imipenem-silastatin" kullanılan gruplarda elde edildi. Bu gruplar arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuçlar: PE "imipenem-silastatin" mukozal ve lümen içi mikst flora üzerine, yaygın kullanılan sefuroksim+ metranidazol kombinasyonu kadar etkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: "İMİPENEM-SİLASTATİN", SEFUROKSİM, METRANİDAZOL, POLİETİLEN GLİKOL, MİKROFLORA,PROFLAKSİ