SADIK YILDIRIM, MURAT ÖZDEMİR, ALİ BURAK ÇULHAOĞLU, ADİL BAYKAN

Şişli Etfal Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Amaç: Bu yazıda transhiatal özofajektomi yapılan olgularımızda disfaji evresi ve Dünya Sağlık Örgütü Performans Durumları belirlenerek bu tedavinin kaliteli yaşam yıllarına katkısı araştırılmıştır.

Durum Değerlendirilmesi: Özofagus tümörlü hastaların en sık başvuru yakınmaları disfajidir. Bu dönemde çoğunlukla tümör lokal yayılımı bulunmaktadır ve küratif rezeksiyon olası değildir. Yaşam kalitesi özellikle yutma güçlüğüne bağlı olarak düşük olan bu hastalarda tedavinin başarısı kaliteli yaşam yılları ile ilgilidir.

Yöntem: 1994-1997 tarihleri arasında özofagus kanseri nedeni ile transhiatal özofajektomi yapılan 13 hasta postoperatif 1., 3., 6. aylarda ve bundan sonra da her 6 ayda bir kontrole çağrılmış, kontrollerde disfaji evresi ve performans durumu belirlenmiştir. Bu dönemlerde endoskopi ve ultrasonografi yapılmış, CEA, CA-19-9 düzeyleri araştırılmıştır.

Çıkarımlar: Başvuru sırasında disfaji evresi; 4 hastada E IV, 3 hastada E II ve 2'şer hastada E I, E II ve E V; taburcu edildikleri dönemde ise hastaların tümünde E 0 olarak belirlendi. Postoperatif 28.gün, 9.ay ve 16.aylarda birer hasta kaybedildi. İzlemlere gelen hastalarda 24.ay'a kadar disfaji evrelerinde değişme gözlenmedi. Bu dönemde başvuran hastalardan birinde E I disfaji saptandı. Otuzuncu ayda ve 36.aylarda da birer hastada disfaji gözlendi. Başvuru sırasında Performans Durumu; 8 hastada E III, 3 hastada E II ve 2 hastada E IV olarak belirlendi. Taburcu edilen dönemde ise 8 hasta E I, 4 hasta E II ve bir hastanın E III olduğu saptandı. Postoperatif 3.ayda 9 hasta E I, 1 hastanın E II olduğu gözlendi. Onikinci ayda 7 hastada E I, bir hastada E II performans durumu gözlendi, ikinci yıl gelen 5 hastadan tamamı E I iken, üçüncü yıl kontrole gelen 2 hastada performans E III idi.

Sonuçlar: Lokal ilerlemiş özofagus tümörlerinde transhiatal özofajektomi'nin kaliteli yaşam yıllarına katkısı çalışmamızda gösterilmiştir. Kaliteli yaşam uç değişkenine ulaşmada torakotomi yapılmamasına bağlı olarak mortalite, morbidite ve hastanede yatış süresi kısa ve riski az olan bu girişimin kaliteli paliasyon için uygun olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: TRANSHİATAL ÖZOFAJEKTOMİ, YAŞAM KALİTESİ, PALİASYON