Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HİLMİ KOCAOĞLU, RECEP ÇETİN, ALİ RIZA ARAT, MUTTALİP ÜNAL, SÜHA ÇAKMAKLI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Özet

Bu makalede Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalında son üç yıl içinde malign melanom nedeniyle yatarak tedavi edilen 35 hasta analiz edildi. Bunların 19'u kadın (%54.3) 16'sı erkekti (%45.7). Hastalarımızın klinik evrelemesi 6'sı Evre-I, 17'si Evre II, 7'si Evre III ve 5 tanesi Evre IV şeklindeydi. Hastalarımızın 16'sına Lokal eksizyon + lenf diseksiyonu, 5'ine Lokal eksizyon +lenf diseksiyonu + izole perfüzyon, 4'üne Lokal eksizyon + lenf diseksiyonu + hipertermik perfüzyon, 4'üne hipertermik izole perfüzyon, 2'sine lokal eksizyon ve birer hastaya da Lokal eksizyon + izole perfüzyon, Lokal eksizyon + hipertermik izole perfüzyon, primeri belli olmayan bir hastaya lenf diseksiyonu + sistemik kemoterapi ve rektum yerleşimli bir hastamıza da abdomino perineal rezeksiyon + hepatik arter kateterizasyonu uygulandı.

İzole perfüzyon kemoterapisi yapılan 15 hastamızın 4'üne (%26.6) palyatif amaçla, 3 hastaya (%20) induksiyon amacıyla, 8 hastaya (%53.3) adjuvant amaçla perfüzyon tedavisi uygulanmıştır.

Lokal nüks ve sağ kalım süresi üzerinde etkili olduğu bilinen izole perfüzyon kemoterapisi ile tedavi edilen 15 hasta ve literatür verileri gözden geçirilmiştir.