Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

İSKENDER SAYEK, M BÜLENT TIRNAKSIZ

Hacettepe Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Özet

Bu incelemeye 1987 ile 1990 yıllan arasında ulusal dergilerde cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı konusunda yayımlanmış, bulunabilen 50 çalışma alındı. Çalışmaların 19'u random karşılaştırmalı olup Evans ve Pollock'un skorlama sistemine göre değerlendirildiler. Diğer 31 çalışma ise bu sisteme göre değerlendirilemez bulundu. 19 çalışma toplam 100 üzerinden 19 ile 52 arasında puan aldı (ortalama 38). Sadece 2 çalışmanın (%10.4) 50 üzerinde puan aldığı saptandı. Çalışmaların hepsinde değerlendirilen etkenler yönünden eksiklik bulundu. 50 çalışmanın 28'inde (%56) süre açısından kabul edilebilir profilaksi uygulandığı saptandı. Profilaksi konusunda en sık yapılan hatanın postoperatif uzun süreli kullanım olduğu belirlendi. Ülkemizde de cerrahide antibiyotik profilaksisi konusunda yapılan klinik çalışmaların yabancı literatürde benzer konuda yapılan çalışmalarda olduğu gibi bir çok eksiklik içerdiği saptandı. Bu tür çalışmaların uygun kriter ve ilkelere göre yapılması literatürümüze bilimsel katkıda bulunacak ve bu alanda yapılacak çalışmalara yol gösterici olacaktır.