Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

YILDIRAY YÜZER, CENGİZ TAVUSBAY, HAKAN ÇEVİKEL, MAHİR AKYILDIZ, MUSTAFA A KORKUT, ALİ MENTEŞ

E.Ü.T.F. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova- İZMİR

Özet

Duodenum ülser perforasyonu nedeni ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1980-1990 yılları arasında opere edilen 345 hastada yapılan retrospektif bir çalışmada; mortalite ve morbiditeye etkili faktörler araştırılmış; bununla beraber duodenum ülserlerinin tedavisinde H2-reseptör blokerlerinin yaygın kullanılmaya başladığı 1985 öncesi ve sonrasındaki beşer yıllık dönemdeki değişiklikler incelenmiştir. Yandaş hastalıklar, serum üre değeri, düşük ortalama arteryel basınç, perfore olan ülser çapının büyük olması, mortalite ve komplikasyonları belirlemede önemli faktörler olarak bulunurken; ikinci beş yıllık periodda duodenum ülser perforasyonu insidansındaki azalmaya karşın mortalitede artma saptanmıştır.