M EMİN GÜÇLÜ1, KAYHAN GÜNAY1, ABDULLAH İĞCİ1, MESUT PARLAK1, NEJAT SAVCI2, UĞURSEL GÜÇLÜ3

1İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İSTANBUL
3SSK Okmeydanı Hastahanesi 4. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Bu çalışmada peroperatuar batın irrigasyonu için kullanılan bazı lavaj solüsyonlarının peritoneal yapışıklık oluşumuna etkileri araştırıldı. 40 erkek Wistar-Albino tipi sıçan 8 erlik beş gruba ayrılarak herbir gruba aşağıdaki farklı solüsyonlar uygulandı: II. grup, serum fizyolojik; III. grup, sefazolin sodyum (%2); IV. grup, tetrasiklin (%2); V grup, povidon-iodin (%1). I. grupda ise hiçbir solüsyon kullanılmadı ve normal kontrol grubu olarak alındı. Tüm hayvanlar postoperatif 15. günde sakrifiye edildi ve peritoneal yapışıklıklar makroskopik ve mikroskopik bulgulara göre değerlendirildi.

III., IV. ve V. gruplarda kontrol grubuna göre (I.) ileri derecede peritoneal yapışıklıklar saptandı. Oysa II. grup ile kontrol grubu (I.) arasında önemli bir fark görülmedi. Bu sonuçlara dayanarak peroperatuar batın irrigasyonu için serum fizyolojiğin tercih edilmesi önerilebilir.