ASİYE PEREK, SADIK PEREK, CEYHUN ORAL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D./İSTANBUL

Özet

Anorektal melanoma malignitesi yüksek bir tümördür. 5 yıllık sürvi %6-10 arasında bildirilmektedir. Uygulanan cerrahi tedavi lokal eksizyon ile abdominoperineal rezeksiyon (APR) arasında değişmektedir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında 1970-Ocak 1991 yıllan arasında teşhis edilen 11 anorektal melanom olgusu semptomlar, uygulanan cerrahi tedavi ve sürvi açısından retrospektif olarak incelenmiştir. İki hasta dosyaları bulunamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır. 2 hasta önerilen tedaviyi reddetmiş, 2 hastaya sigmoid loop kolostomi, 1 hastaya lokal eksizyon, 4 hastaya APR yapılmıştır. Hastaların çoğunda tümör lokal eksizyona izin vermeyecek kadar geniş yerleşimli idi. 8 yıl önce lokal eksizyon yapılan hasta halen yaşamakta, ameliyatı kabul etmeyen iki hasta 1.5 ve 2 ay sonra ölmüş, sigmoid loop kolostomi yapılan 2 hasta 3'er ay sonra ölmüş, APR yapılan 2 hasta 7'şer ay, 1 hasta 8 ay sonra ölmüştür. Ocak 1991'de APR yapılan 1 hasta halen yaşamaktadır ve kontrol BT'de multipl karaciğer metastazları mevcuttur.