Dr. Serdar KAÇAR1, Dr. Alp GÜRKAN1, Dr. Cezmi KARACA1, Dr. Can VARILSÜHA1, Dr. Muharrem KARAOĞLAN1, Dr. Abidin Z. ALTINAY2, Dr. Coşkun YILDIZ2

1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Organ Nakli Servisi, izmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Gastroenteroloji Servisi, İzmir

Özet

Amaç: Ülkemizde ilk defa yapılan ince barsak naklini sunmak.

Durum Değerlendirmesi: Kısa barsak sendromlu hastanın beslenmesi ve dolayısıyla yaşamını idame ettirebilmesi için uygulanan en sık tedavi yöntemi total parenteral nütrisyondur (TPN). Ancak TPN'ye bağlı komplikasyonlar görülen hastalarda ince barsak nakli hayat kurtarıcı olmaktadır.

Yöntem: 53 yaşında erkek hasta akut mezenter vasküler hastalık nedeniyle acil olarak ameliyat edildi. Tüm ince barsakların ve sağ kolonun nekroze olduğu görüldü. Treitz ligamanının 10 cm. distalinden transvers kolona kadar rezeksiyon uygulandı ve duodeno-kolik anastomoz yapıldı. Hastaya ince barsak transplantasyonu planlanarak Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'ne acil bildirimde bulunuldu.

Çıkarımlar: Hastaya 8. gün kadavra kaynaklı ince barsak transplantasyonu uygulandı. Soğuk iskemi süresi 4 saat idi. Greftin proksimal ucu stapler ile duodenuma anastomoz edildi. Distal ucu ise ileostomi şeklinde ağızlaştırıldı. Hastaya prednisolone, takrolimus ve mikofenolat mofetil'den oluşan immünosupresyon protokolü uygulandı. Hasta birinci gün jejunostomiden, sekizinci gün ise ağızdan beslenmeye başladı. 17. gün akut rejeksiyon atağı geçirdi.

Sonuç: Klinik deneyimin artması, immünosüpresif tedavideki gelişmeler ve cerrahi teknikte ilerlemeler sonunda ince barsak transplantasyonu son on yılda kısa barsak hastalığında uzun sureli TPN tedavisine gerçekçi bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısa barsak sendromu, akut mezenter vasküler hastalık, ince barsak transplantasyonu