Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

CAHİT F İÇLİ1, FARUK VAR1, TURGAY ÖZER1, SELÇUK ARDA1, ENDER DÜZCAN2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD/SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, SİVAS

Özet

Çalışmamızda deneysel hipertiroidi oluşturulan kobaylarda hipertiroidinin karaciğer üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Deneyde ağırlıkları 640 + 110gr olan 24 erkek kobay kullanıldı. Kobaylar, kontrol grubu (grup A), 10 mM NaOH grubu (grup B) ve L-trilodithyronine grubu (grup C) olarak üçe ayrıldılar.

Deney öncesi ve sonrası kan örnekleri alınarak TSH, T3,T4 Aspartat amino transferaz (AST), Alanın Amino transferaz (ALT), Alkalen fosfataz (AF), Gama glutamil transpeptidaz (GGT) değerleri saptandı.

Deney başlangıcından sonraki 16. gün kobaylar sakrifiye edilerek KC biyopsileri alınıp ışık mikroskobunda incelendi.

Hipertiroidi yaratılan grupta (grup C) deney öncesi ve deney sonrası bakılan ALT ve AST değerleri arasındaki fark anlamlı değildi (p>0.05).

AF ve GGT değerleri arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.05). Yine AF ve GGT değerleri grup C ile diğer iki grup arasında anlamlı olarak yüksekti (p<0.05) (Tablo2).

KC'in histopatolojik incelemesinde hipertiroidi grubunda (grup C) %20 normal bulgular gözlendi, %80 olguda fokal nekroz, portal inflamasyon, PMNL infiltrasyonu, hiperemi gibi bulgular gözlendi (Tablo 3). Diğer iki grupta önemli hiç bir değişiklik gözlenmedi.

Sonuç olarak, hipertiroidi oluşturulan kobaylarda karaciğer fonksiyon testlerinde yükselmeler ve histopatolojik değişiklikler olduğunu gördük. Bu nedenle karaciğer fonksiyon bozukluğu saptanan şüpheli olgularda tiroid fonksiyonlarının da araştırılmasının yararlı olabileceği kanısındayım.

Anahtar Kelimeler: HİPERTİROİDİZM, KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ