Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

AYHAN KUZU, W G LEWİS, D JONES, P J HOLDSWORTH, P J FINAN, D JOHNSTON

The General Infirmary, Leeds Üniversitesi, Genel Cerrahi Bölümü, Leeds, İNGİLTERE

Özet

Çalışmanın amacı sfinkter koruyucu rektum eksizyonundan sonra yaşam kalitesinin anastomozun seviyesi ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışma rektum kanseri nedeni ile aşağı anterior rezeksiyon (AAR) yapılan 41 hasta üzerinde yapılmıştır. AAR yapılan hastalar sigmoidoskopi ve anal manometri ile belirlenen residual rektum uzunluğuna göre koloanal, çok aşağı anterior rezeksiyon, aşağı anterior rezeksiyon olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu olarata 28 adet abdominoperineal rezeksiyon yapılan hasta üzerinde çalışılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların yaşam kalitesini belirlemek üzere ayrıntılı bir sorgulama formunu ve ruhsal durumlarını değerlendirmek için "Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası'nı cevaplandırmaları istenilmiştir. Koloanal ve çok aşağı anterior rezeksiyon grubundaki hastaların dışkılama sayısı, acil tuvalet ihtiyaçları, gaita kaçağı, tuvalette harcadıkları zaman diğer gruplara göre anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Sonuç olarak sfinkter koruyucu ameliyatlardan sonraki yaşam kalitesi geride bırakılan rektum ile doğru orantılıdır ve anastomozun seviyesi anal kıvrıma yaklaştıkça yaşam kalitesi daha da kötüleşmektedir.